Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Roskilde Tekniske Skole samt cookiepolitik for kurser.rts.dk og www.rts.dk.



Privatlivspolitik

For Roskilde Tekniske Skole

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Roskilde Tekniske Skole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10
4000 Roskilde

CVR-nr.: 44053128
Telefon: 46300400
Mail: rts@rts.dk

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser vedrørende vores behandling af dine persondata, skal du kontakte Marzena Raniszewska eller Camilla Skarsholm på persondata@rts.dk eller telefonisk via skolens hovednummer.


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Som led i din uddannelse på Roskilde Tekniske Skole indsamler og behandler skolen personoplysninger om dig (og dine værger, hvis du er under 18 år), jf. artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen.

Roskilde Tekniske Skole tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine værger, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser inden for skolens uddannelsesområder og driftsformål som offentlig selvejende uddannelsesinstitution.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne identificere dig.
 • At kunne planlægge og gennemføre din uddannelse og undervisningsforløb, herunder holdsætning.
 • At administrere dit fravær, herunder evt. arbejdsgivers ret til refusion og din ret til at SU og andre ydelser, du selv har ansøgt om.
 • At kunne dokumentere din opfyldelse af uddannelsens lærings- og kompetencemål.
 • At kunne indstille dig til eksamen og prøver.
 • At kunne udstede uddannelsesbeviser til dig.
 • At kunne indberette taxametertilskud til Undervisningsministeriet.

At kunne indberette statistiske opgørelser til Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af gældende lovgivning og bestemmelser inden for uddannelsesområderne og institutionslovene.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

3.1 Almindelige personoplysninger

 • Dine stamdata/kontaktoplysninger, herunder CPR-nummer og evt. værgeoplysninger.
 • Dit portrætbillede (til identifikation – ikke offentliggørelse).
 • Dit brugernavn til skolens IT-systemer.
 • Din ansøgning inklusiv de bilag, du har medsendt.
 • Oplysninger om dine tilmeldinger, indskrivninger og tilknytninger til uddannelse, hold, fag, kurser og evt. skolepraktik.
 • Dit skema og dine fraværsoplysninger.
 • Dine opnåede karakterer, kompetence- og læringsmål, certifikater og beviser.
 • Dokumentation for merit/godskrivning.
 • Dokumentation for elevnotater, herunder udstedte advarsler og individuelle handlingsplaner.
 • Din eventuelle uddannelsesaftale.
 • Din eventuelle realkompetencevurdering, herunder tidligere uddannelse og ansættelser.
 • Evt. forsørgeroplysninger ved skolehjemsansøgning.
 • Evt. statsborgerskab ved studierejser til udlandet.
 • Afgangsårsag når du gennemfører eller afbryder din uddannelse.

3.2 Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

 • Din eventuelle tilknytning til Kriminalforsorgen under din uddannelse.

3.3 Følsomme personoplysninger (kræver dit særlige samtykke)

 • Dokumentation for ansøgning og tildeling af socialpædagogisk støtte.
 • Helbredsoplysninger for beboere på skolehjem/kostskole, herunder allergener.
 • Brug af foto på hjemmeside, sociale medier og trykt materiale.
 • Oplysninger ifm. aftale om pædagogisk psykologisk rådgivning.

Følsomme personoplysninger registres ikke på alle elever, men kun på de elever hvor det har relevans og efter den pågældende elevs særlige samtykke. Samtykket kan altid tilbagekaldes.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Roskilde Tekniske Skole videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af skolens pligter som uddannelsesinstitution.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • CPR-nummer og uddannelsestilknytning videregives til Undervisningsministeriet og dets styrelser (taxametertilskud og registrering af dine påbegyndte ungdomsuddannelser), SU-styrelsen (ret til uddannelsesstøtte), Danmarks Statistik (udarbejdelse af offentlige statistikker) og skolens revisor (revision af tilskudsberettigelse).
 • Årsager til afgangsmelding videregives til Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune, hvis du er under 25 år, jf. skolens underretningspligt.
 • Hvis du flytter skole og anmoder om at vi overfører dine data, videregiver vi disse til modtager skolen.
 • Fraværsoplysninger og karakterer videregives til din eventuelle praktikvirksomhed (fastholde dig i din uddannelse).
 • Oplysninger om opnåede kompetence- og læringsmål videregives til det faglige udvalg på dit uddannelsesområde (udstedelse af uddannelsesbeviser).
 • Oplysninger om dine transportforhold under skoleophold videregives eventuelt til SU-styrelsen eller AUB (ret til ungdomskort eller transportrefusion).

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I langt de fleste tilfælde giver du selv skolen dine personoplysninger, enten når du søger optagelse eller løbende under dit uddannelsesforløb.

Når du søger om optagelse på en uddannelse via optagelse.dk, overføres dine personoplysninger i din ansøgning og vedhæftede bilag til skolen.

Når du indgår en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, videregiver enten du eller virksomheden de indeholdte personoplysninger til skolen.

Hvis du overføres fra en anden skole, videregiver denne skole de nødvendige personoplysninger til Roskilde Tekniske Skole.

Oplysninger om fravær, karakterer og elevnotater afgives af en skolemedarbejder (lærer/vejleder/leder).

Oplysninger om tidligere tilmeldte/gennemførte ungdomsuddannelser kommer fra Undervisningsministeriets tværgående IT-systemer.


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i skolens lukkede IT-systemer, så længe det er nødvendigt af hensyn til skolens dokumentation af dit uddannelsesforløb, og at der er et sagligt formål hertil.

De fleste oplysninger slettes senest 5 år efter du har afsluttet eller afbrudt din uddannelse på Roskilde Tekniske Skole, medmindre andet følger af andre juridiske bestemmelser.

Dit navn, CPR-nummer, uddannelsestilknytning, opnåede karakterer, certifikater og beviser opbevares i 30 år fra du afslutter din uddannelse (Eksamensbekendtgørelsens §38).


7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du afgivet et særligt samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på persondata@rts.dk. Denne mailadresse er sikker, så du kan sende krypteret til den.

8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

8.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Se også: