Kabelmontør, 7 ugers pakke

6 ugers
Regionale positivlister
Hold
29-08-2022
Kabelmontør, 7 ugers pakke
Roskilde Tekniske Skole - EL Pulsen 2 4000 Roskilde
35 dage Daghold
31-10-2022
Kabelmontør, 7 ugers pakke
Roskilde Tekniske Skole - EL Pulsen 2 4000 Roskilde
35 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.013,35

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør.

Beskrivelse: Deltageren
kan, ud fra viden om føringsveje og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform, oplægge og fastgøre føringsveje for kabler
Kan foretage korrekt oplægning og håndtering af føringsveje under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
har viden om de almindelige el-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger, fx plan- og bygningstegninger
kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse
har kendskab til dokumentation af eget arbejde.

Fagnummer: 48259 Kabelmontage - føringsveje Varighed: 10 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 1.280,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 9.174,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør og som har gennemført kurset: Kabelmontage - føringsveje eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren:
kan trække og fastgøre kabler ud fra viden om kabeltyper og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform
kan foretage korrekt oplægning og håndtering af kabler under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
kan deltageren efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder
har kendskab til dokumentation af eget arbejde.

Fagnummer: 48260 Kabelmontage - kabler Varighed: 15 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 1.920,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 13.646,00

Målgruppe: Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der på baggrund af relevant uddannelses- og/eller arbejdsmæssig erfaring har et godt kendskab til el-relaterede tegninger og diagrammer, og på sikker måde kan udføre korrekt oplægning af alle former for føringsveje og kabelsystemer; samt har kendskab til såvel anvendt el-materiel, som de love, regler og standarder, der fastsætter korrekt anvendelse af materiellet, herunder også lovbefalet udførsel af brandtætninger.Kurset henvender sig til deltagere, der har gennemført forløb 1 (48259 + 48260), forløb 2 (48261, 48263 og 40747)eller forløb 3 (48261) eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt håndtering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og ophængningsform.
Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder:
dokumentere eget arbejde
foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation
udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler.
Ovenstående sker med baggrund i viden om:
egnede materialer til føringsveje
korrekte træknings- og opsætningsformer
kabeltyper
adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje
love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø
relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser
typiske el-symboler
diagramlæsning
dokumentation af eget arbejde.

Fagnummer: 48262 Kabelmontør - overdragelse Varighed: 8 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 1.024,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 7.385,20

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Beskrivelse: Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fagnummer: 45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 917,90